Регистрация и идентификация

Регистрация

  1. Към момента, на Сайта не се предлага регистрация на Потребителски профили.

Идентификация

  1. Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.
  2. Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на поръчка. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.
  3. Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.